Sneker Cantorij

Menu
K
P
KERSTVESPER DOOR DE SNEKER CANTORIJ OP 25 DECEMBER 2019

 Op de eerste Kerstdag organiseerde de Sneker Cantorij traditiegetrouw een vesper in de St Martinuskerk in Sneek. In de kerstvesper wisselden koormuziek en samenzang elkaar af en werd het kerstevangelie gelezen. Medewerking werd verleend door pastoor van der Weide, organist Ulbe Tjallingii en violiste Hanneke van Ulsen.

 

 

Kerstvesper 2018

 

 

 

Een indruk van deze Kerstvesper: 

https://youtu.be/iTd3J7zQxZo 

https://youtu.be/L-qxx3B1TXY

 

Concert 'Frysklassiek'

Luister op YouTube naar 'Wer binn' de fjilden grien' en 'Psalmliet (Biblische Lieder)'

https://youtu.be/zwRvhEV2bXQ

https://youtu.be/inbyLfiGSv8

 

 

'Frysklassyk' – Útsûnderlik dûbelkonsert op 3 en 4 novimber 2018

De Sneker Cantorij en Toonkunstkoor Dokkum e.o. slane de hannen yninoar om tegearre yn  in unike presentaasje taal en muzyk byinoar te bringen. Dat alles yn it kader fan Ljouwert – Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 wer’t it Frysk as (minderheids)taal syn plak krijt.

 

Sneker Cantorij

De Sneker Cantorij fiert hjoeddeiske en âldere muzyk út; en dit op in sa heech mooglik nivo. It Fryske Kulturele erfguod wurdt stimuleard troch geregeld Fryske komponisten of Frysktalige koarmuzyk op it programma te setten. Al mear as fjirtich jier sjongt it koar op ‘e earste Krystsnein in Fesper yn de Sint Martinus aan de Singel yn Snits.

 

Toonkunstkoor Dokkum e.o.

De leden fan Toonkunstkoor Dokkum e.o komme út de wide omkriten. Der wurdt op oanstjoerd om ek yn dizze regio oan klassike muzyk rom omtinken te jaan.  In wichtige doelstelling is ek om de leafhawwers fan muzyk yn de gelegenheid te stellen lid te wurden.Elk jier wurdt der minstens ien konsert jûn.

 

Hoe binne we byinoar kommen?

Beide koaren steane ûnder lieding fan dirigent Jan Stulp. Troch him binne we as koaren mei inoar yn ‘e kunde kommen. It like ús skoan ta om yn ‘e mande te gean yn it kader fan Ljouwert – Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 (LF2018).

 

Dûbelkonsert

Op 3 novimber sille yn Snits en op 4 novimber yn Dokkum beide koaren in mienskiplik konsert jaan. It is wol tafallich dat it beide kearen yn in Sint Martinustsjerke is. Gewoanlik steane we yn Snits mei 25 en yn Dokkum mei 60 minsken te sjongen; no sjonge we twa kear yn in gelegenheidskoar fan sa’n foech 85 sjongers. Ek it repertoire dat foar dizze konserten útsocht en skreaun is makket der in unyk barren fan.

Dvořák

Alderearst sjonge we in pear “Biblische Lieder” fan Antonin Dvořák( 1842 – 1904 ). In soad fan syn muzyk hat in Boheemsk karakter: fris en ûnbefongen. Dizze Tsjechische nasjonale komponist komponearde yn 1894 Biblische Lieder op. 99 für Singstimme und Klavier.  Op fersyk fan de Sneker Cantorij hat Jan Stulp in bewurking fan  7 fan dizze oarspronkelike sololieten makke foar fjouwerstimmich koar, strykkwartet en piano. De Tsjechyske tekst is oerset yn it Frysk; dêrby is de tekst fan de Psalmen út de Nije Fryske Bibeloersetting brûkt. Op 20 maaie 2017 wie de première yn Snits ûnder de titel Psalmliet fan Godsbetrouwen en treast

Mobach

Fan de komponist Eelke Mobach ( 1836 – 1898 )wurdt songen Psalm 103 foar piano, solostimmen en mingd koar.  Eelke Mobach waard berne  yn Boalsert, gie yn 1842 nei it Blindeninstituut yn Amsterdam, en folge in muzikale oplieding. Hy waard organist yn Amsterdam, earst fan de Eilântsjerke en de Noardertsjerke, letter fan de Âlde Tsjerke. Hy komponearde benammen religieuze muzyk foar oargel en foar koar. Ferskate wurken wurde noch sa no en dan útfierd. Syn Psalm 103 is komponeard yn in klassyk-romantyske styl dy ’t tinke lit oan de muzyk fan Mendelssohn, en wie jierren efter inoar o sa populêr yn Nederlân. Om’t de Nederlânske tekst hjoed-de-dei argaysk oandocht is der yn it ferjitten rekke. Dizze Fryske fersie is basearre op de Bibeloersetting fan Wumkes-Folkertsma en op de Nije Fryske Bibeloersetting. Dy docht no wer fris en oantrekkelik oan. Yn Boalsert waard de komponist eare troch in strjitte nei him te ferneamen.

Paulus Folkertsma

Fan Paulus Folkertsma ( 1901 – 1972 ) wurdt songen  “Wer binn’ de fjilden grien – Kantate foar koar en orkest opus 52“. Folkertsma wie 40 jier lang ûnderwizer yn Âldeboarn. Yn syn jonge jierren krige er  les op de fioel, letter wie er dirigent fan in fanfare. As komponist wie hy autodidakt. Syn muzikale styl wie romantysk, mei spanning en emosjonaliteit; dêrneist wie dy ek hiel eigen en meinimmend. De kantate “Wer binn’ de fjilden grien“  datearret út 1949 en is komponeard foar de deadebetinking op 4 maaie. De teksten binne fan Douwe A. Tamminga en Fedde Schurer. De orkestraasje ( fluit, hobo, hoarn, trompet, oargel en strikers ) is kundich  en boeiend skreaun. Út it hânskrift – faaks dreech te ûntsiferjen - wei  is in moderne notaasje makke troch dirigent Jan Stulp; Durk Hibma en Piet Damsma hawwe de stavering en it idioom kontroleard. De muzyk makket yndruk, en fertsjinnet it wer útfierd te wurden!     

Unyk karakter

It hat dreech west om it wurk fan Paulus Folkertsma beskikber te krijen. Blêdmuzyk wie der net fan, en ek Tresoar koe ús dêr net oan helpe. Der is oer neifrege by neikomlingen en argiven  yn Aldeboarn wêr’t Folkertsma wei kaam. Úteinlik bliek der in mei de hân skreaune partituer  beskikber  by it Fries Muziekarchief. De bytiden dreech te lêzen teksten, altemets yn âld-frysk, binne mei Jobsgeduld oerset. Sadwaande is it wurk no ek yn in tagonkliker ferzje beskikber foar oare koaren. Dat allinnich al is fan grutte wearde. Ek it wurk fan Dvořák, oarspronkelik yn it Tsjechysk en it Dútsk, is yn it Frysk oerset.

Unike útfiering

De hjirboppe neamde wurken wurde komselden útfierd; en no dan yn in gearwurking tusken twa koaren dy’t hielendal unyk is. Dizze útfiering jout ferskaat, hy jout omtinken oan wurk dat net faak útfierd wurdt. En it jout omtinken oan it Frysk as minderheidstaal. Muzyk songen yn de memmetaal dy’t dêrmei deun by it gefoel fan sangers en harkers komme sil. En dat yn it jier dat taal, kultuer en mienskip sintraal steane. Mei dizze útfiering wurdt oan al dy eleminten ynfolling jûn.

Besetting

koar:  sa’n 85 sjongers

- 8 strikers

- 7 blazers, 2 hoarn, 2 hobo, 1 fluit, 2 trompet       

- pianist

 

'Frysklassyk' - Uniek dubbelconcert op 3 en 4 november 2018

 

De Sneker Cantorij en het Toonkunstkoor Dokkum e.o. slaan de handen ineen om in het kader van Leeuwarden - Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa en recht doend aan het Fries als een minderheidstaal,  een unieke samenwerking aan te gaan. Taal en muziek komen bij elkaar.

 

Sneker Cantorij
De Sneker Cantorij brengt muziek ten gehore uit verschillende periodes en wil dit op een zo hoog mogelijk niveau uitvoeren. Het Fries cultureel erfgoed wordt ondersteund door regelmatig muziek van Friese componisten uit te voeren of Friestalige koormuziek op het programma te zetten.  Al meer dan 40 jaar organiseert het koor jaarlijks  een Vesper op de 1e Kerstdag in de Sint Martinuskerk in Sneek.

 

Toonkunstkoor Dokkum e.o.

Toonkunstkoor Dokkum e.o. schaart geheel  Noordoost Friesland onder zijn bereik,  wat de leden betreft. Het streven van het koor is om ook minimaal in deze regio klassieke muziek onder de brede aandacht te brengen. Een belangrijke doelstelling is ook  de liefhebbers van muziek actief de gelegenheid te bieden om lid te worden. Minimaal 1x per jaar wordt een concert gegeven

 

Hoe hebben wij elkaar gevonden?

Beide koren staan onder leiding van dirigent Jan Stulp. Via hem zijn wij als koren met elkaar in contact gekomen. We hadden de wens van contact uitgesproken, omdat wij beide graag in het kader van Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018 iets anders wilden doen. 

 

Dubbelconcert

Op 3 november in Sneek en op 4 november in Dokkum zullen beide koren gezamenlijk een concert geven. Toeval of niet, beide keren zal het concert plaatsvinden in de  Sint Martinuskerk. Waar de koren normaal in Sneek met 25 en in Dokkum met 60 mensen staan te zingen, vormen ze nu twee maal een gelegenheidskoor van zo’n 85 zangers. 

Ook het repertoire dat voor deze concerten is uitgezocht en geschreven, maakt het een unieke gebeurtenis.

 

Dvořák

Als eerste klinkt een aantal ‘Biblische Lieder’ van Antonin Dvořák (1841-1904). Veel van zijn muziek heeft een Boheems karakter: fris en ongedwongen. Deze Tsjechische nationale componist componeerde in 1894 Biblische Lieder op. 99 für singstimme und Klavier. Op verzoek van de Sneker Cantorij maakte  dirigent Jan Stulp een bewerking van een 7-tal van deze oorspronkelijke sololiederen, voor vierstemmig koor, strijkkwintet en piano.

De Tsjechische tekst werd hierbij vervangen door de Friese tekst, gebaseerd op de Psalmen in de Nije Fryske Bibeloersetting. De bewerking ging onder de titel ‘Psalmliet fan Godsbetrouwen en treast’ in première op 20 mei 2017 in Sneek.

 

Mobach

Van de componist Eelke Mobach (1836-1898) wordt gezongen ‘Psalm 103 voor piano of orgel, solostemmen en gemengd koor’.

Eelke Mobach werd geboren in Bolsward, ging vanaf 1842 naar het Blindeninstituut te Amsterdam, en volgde een muzikale opleiding. Hij werd organist in Amsterdam, eerst van de Eilandkerk en de Noorderkerk, later van de Oude Kerk. Hij componeerde voornamelijk religieuze muziek, voor orgel alsook voor koor. Verschillende werken worden nog regelmatig uitgevoerd.

Zijn Psalm 103 in een klassiek-romantische stijl, die doet denken aan muziek van Mendelssohn, was jarenlang een erg populair werk in Nederland, maar door de nu archaïsch aandoende Nederlandse tekst is het wat in de vergetelheid geraakt. De nieuwe Friese versie, gebaseerd op de Friese Bijbelvertaling van Wumkes en de Nije Fryske Bibeloersetting maakt het werk weer fris en aantrekkelijk.

In Bolsward wordt de componist Mobach geëerd doordat in 1960 een straat naar hem is vernoemd.

 

Paulus Folkertsma

Van Paulus Folkertsma (1901-1972) wordt gezongen Wer binn’ de fjilden grien – Kantate foar koar en orkest op. 52. Folkertsma was 40 jaar lang onderwijzer in Aldeboarn. Op jeugdige leeftijd kreeg hij vioollessen, hij was later ook dirigent van een fanfare; als componist was hij autodidact. Zijn muzikale stijl was puur romantisch, met spanning en emotionaliteit, maar had ook iets heel eigens en pakkends. De Kantate ‘Wer binn’de fjilden grien’ dateert uit 1949 en werd gecomponeerd voor de jaarlijks dodenherdenking op 4 mei. De teksten zijn oorspronkelijk van Douwe A. Tamminga en Fedde Schurer. De orkestratie (fluit, hobo’s, hoorns, trompetten, orgel en strijkers) is zeer kundig en boeiend geschreven.

Vanuit het (moeilijk leesbare) handschrift is een moderne notatie gemaakt door dirigent Jan Stulp, terwijl Durk Hibma en Piet Damsma daarbij voor taalkundige adviezen en correcties hebben gezorgd.

De muziek is indrukwekkend, en verdient het weer eens uitgevoerd te worden!

 

Uniek karakter

Het heeft veel inspanning gekost om het werk van Paulus Folkertsma beschikbaar te krijgen! Bladmuziek was niet voorhanden, zelfs Tresoar kon ons daar niet aan helpen.  Er is navraag gedaan bij nazaten en archieven in Aldeboarn, waar Folkertsma vandaan kwam. Uiteindelijk bleek een handgeschreven partituur beschikbaar te zijn bij het Fries Muziekarchief.  De soms moeilijk leesbare en soms zeer oud-Friese teksten zijn met een engelengeduld overgezet. Hierdoor is het werk nu ook in een toegankelijker versie beschikbaar gekomen voor andere koren. Alleen dat al is een grote verdienste. Ook het werk van Dvořák is, zoals boven aangegeven, voorzien van een oorspronkelijke Friese tekst. 

 

Unieke uitvoering

Bovengenoemde werken worden zelden uitgevoerd, laat staan in een dergelijke samenwerking.  Deze uitvoering zorgt voor die diversiteit, het geeft aandacht aan weinig uitgevoerde werken.  En het geeft aandacht aan het Fries als minderheidstaal.  Een memmetaal, die zeker gezongen, dicht bij het gevoel van zowel zangers als publiek zal komen. Juist in een jaar waarin taal, cultuur en mienskip centraal staan, wordt met deze uitvoering aan deze elementen invulling gegeven. 

 

Bezetting

Naast het koor, bestaande uit ongeveer 85 zangers, werken 16 musici mee aan dit concert: 

-        8 strijkers

-        7 blazers (2 hoorn, 2 hobo, 1 fluit, 2 trompet)

-        pianist

 

Passieconcert 2018 

 

 

 Passieconcert  

De Sneker Cantorij gaf op 18 maart 2018 een concert in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel te Sneek. Het was een ‘Passieconcert’, met werken die doorgaans worden uitgevoerd in de tijd vóór Pasen. Op het programma stonden onder andere de catate ‘Wondrous Love’ van Lloyd Larson, de ‘Missa Tempore Quadragesimae’ van Michael Haydn en de compositie ‘Passionsgesang’ van Josef Rheinberger.


Een bijzonder werk en tegelijk een primeur voor Nederland is de cantate ‘Wondrous Love’ van de hedendaagse Amerikaanse componist Lloyd Larson (1954- ). Die bevat moderne, maar zeer romantische, welluidende muziek. In deze cantate maakt de componist geraffineerd gebruik van onder andere een Amerikaans volksliedje, een Duits koraal en een Engelse Hymne (die door het publiek meegezongen kan worden). Het werk uit 2014 is nieuw voor Nederland. De uitgebreide orkestratie werd omgewerkt voor piano en strijkkwintet door dirigent Jan Stulp.

Uit de klassieke periode komt de ‘Missa Tempore Quadragesimae’ (mis voor de veertig-dagen-tijd) van Michael Haydn (1773-1806).  Het is een korte mis – natuurlijk zonder Gloria – in een opgewekte muzikale stijl. Opmerkelijk is het ‘Incarnatus’-gedeelte in een vierstemmige Gregoriaanse bewerking.

Daar op volgde de Romantische compositie van Josef Rheinberger (1839-1901): ‘Passionsgesang’. Verschillende aspecten van het lijden en sterven van Jezus werden indringend bezongen, afgesloten met een dankbare slothymne.

Vervolgens klonk twee maal een 'Ave Verum', eerst van Charles Gounod (1818-1893) en daarna van Karl Jenkins (1944- ). Tot slot zong de Sneker Cantorij de bovengenoemde cantate ‘Wondrous Love’ van Lloyd Larson.

Een professioneel strijkkwintet met twee violen, altviool, cello en contrabas werkte aan het concert mee, terwijl de dirigent de piano bespeelde.

 

 

 

Een paar nummers van dit concert kunt u beluisteren via onderstaande links op YouTube

Wondrous Love van Lloyd Larson: https://youtu.be/WoABIl1tjkk 

 Passionsgesang van Rheinberger: https://youtu.be/MrY8ZIxsmKA 

 

 

 

 

Op 25 december 2017 heeft de Sneker Cantorij traditiegetrouw de kerstvesper in de St Martinuskerk aan de Singel in Sneek gezongen. Het was een sfeervolle bijeenkomst met mooie muziek. De koorklank en de muziek van de begeleidende blazers gingen prachtig samen.We zijn blij dat ook dit jaar weer een groot publiek van de vesper heeft kunnen genieten.

Son of Mary https://www.youtube.com/watch?v=WLcD6zgJjfw

Tsaba! https://www.youtube.com/watch?v=XQClED-GjcY 

 

Voorjaarsconcert 2017 Sneker Cantorij

 

De Sneker Cantorij gaf op zaterdag 20 mei 2017 een concert in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel te Sneek. Op het programma Romantische Koormuziek' - romantisch in de zin van welluidend en melodieus. Met werken gezongen van 19e (Antonin Dvořák, Charles Gounod, Josef Rheinberger), 20e (Howard Goodall, Karl Jenkins) en 21e eeuwse componisten (Gwyneth Walker en Ola Gjeilo).

Ten eerste zong het koor een aantal ‘Biblische Lieder’ van de Tsjechische componist Antonin Dvořák (1841-1904) zingen. Deze oorspronkelijk voor solostem getoonzette Psalmen zijn door dirigent Jan Stulp, speciaal voor het concert van de Sneker Cantorij, bewerkt voor koor, piano en strijkkwintet. De liederen worden gewoonlijk in het Tsjechisch of in het Duits gezongen. Tijdens ons concert klonken ze voor het eerst in de Friese taal, die bijzonder geëigend blijkt te zijn voor de innige teksten. Net als de componist Dvořák gebruikte Stulp fragmenten uit de onberijmde Psalmen, maar dan uit de Friese bijbelvertaling. Het werk kreeg als titel mee: Psalmliet fan Godsbetrouwen en treast. Het koor werd begeleid door piano en strijkersensemble. Verder klonk aanstekelijke koormuziek van de Amerikaanse componiste Gwyneth Walker (geboren 1947), die in Nederland nog nauwelijks bekendheid heeft. De productieve componiste heeft al meer dan 300 werken voor koor, orkesten en solostemmen gepubliceerd. Haar muziek, dikwijls gebaseerd op traditionele melodieën, kenmerkt zich door harmonieuze klanken, energieke ritmes, eerbied en humor.

Voor enkele werken op YouTube kijk bij 'Links'.

 

Beeld van de Kerstvesper 2016: 

 

 

 

Op de pagina 'Links' vindt u enkele YouTube filmpjes van de Sneker Cantorij tijdens de Kerstvesper op 25 december 2016 

in de Sint Martinus in Sneek 

 

 

KERSTVESPER 2016

IN DE SINT MARTINUS A/D SINGEL IN SNEEK

 

Een klein jaar zingt de Sneker Cantorij nu met haar nieuwe dirigent Jan Stulp. Het was voor iedereen spannend hoe de oude traditie van 33 jaar Kerstvesper nu in een nieuw jasje, met een nieuwe dirigent, gegoten zou worden.

 

Ook dit jaar was de vesper een afwisselend programma van samenzang, koorzang en lezingen. De huidige dirigent maakte gebruik van zijn piano tijdens het optreden. De organist voor deze gelegenheid was Ulbe Tjallingii, hij speelde naast het imposante Maarschalkerweerdorgel ook op het harmonium.

De zingende intocht en uittocht werd in ere gehouden, wel met andere liederen. Het “Schönster Herr Jesu” in het Duits, Deens, Surinaams, Fries en Nederlands was een sfeervolle start. De bewerking van “Go tell it on the mountain”, dat uit het hoofd gezongen werd, vormde een van de stralende hoogtepunten.

Reacties die naderhand uit het publiek kwamen waren: het klonk vrij en vrolijk. Ook de koorleden, de dirigent en de organist hebben van de vesper genoten.

De Sneker Cantorij kijkt uit naar het volgende project, het voorjaarsconcert op 20 mei. Bent u geïnspireerd geraakt en lijkt het u leuk om mee te zingen kom dan eens vrijblijvend langs tijdens een repetitie op de woensdagavond in de studio van het Bogerman.

 

 

 
https://youtu.be/z8ZU1-sTS24 (Schönster Herr Jesu) 
https://youtu.be/5UK2Q-l0M1k (Son of Mary, John W. Peterson)
https://youtu.be/apZNwOBtM20 (Go tell it on the mountain)
https://youtu.be/wPwheGxZ2QU (Noël, Charles Gounod)
 
 
 
KERSTDIENST 2015

IN DE SINT MARTINUSKERK IN BOAZUM

Op de laatste zondag voor de Kerst (20 december) is er ’s avonds om half acht een bijzondere dienst in de oude Romaanse kerk van Boazum. In samenwerking met de Sneker Cantorij wordt een programma uitgevoerd in de stijl van ‘A Festival of Lessons and Carols’, zoals dat sinds jaar en dag rond de kerst in de Engelse kathedralen wordt gedaan. Koor en aanwezigen zingen oude en nieuwe kerstmuziek rond de lezingen van het kerstevangelie door leden van de protestantse streekgemeente ‘de Slachsang’.


Naast de hoogmis kenden de kloosters vanouds gebedssamenkomsten (getijden), die het etmaal rond om de drie uur werden gehouden. Aan het eind van de middag was dat het avondgebed, de vesper. Een term, die door protestantse kerken vaak wordt gebruikt om de avonddienst aan te duiden. In de zogenaamde getijden speelde niet alleen het gesproken woord, maar vooral ook de muziek een belangrijke rol. Ook voor deze kerstvesper geldt, dat afwisselend door koor en aanwezigen zingend wordt gereageerd op het gelezen bijbelgedeelte.


De Sneker Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma met aan het orgel Frits Haaze brengt naast de in- en uittocht o.a. bekende en minder bekende Engelse Christmas Carols, zoals ‘Shepherd’s Pipe Carol’ en ‘There is a flower’ van John Rutter. Eén van de zogenaamde cantica (rechtstreeks aan de Bijbel ontleende liederen zoals de lofzang van Maria of de lofzang van Simeon) was vanouds een vast onderdeel van de vesper. Deze avond zingt de Cantorij het Magnificat (de lofzang van Maria) getoonzet door Charles Villiers Stanford. Frits Haaze arrangeerde het bekende ‘Long time ago in Bethlehem’ en Bob Pruiksma tekende voor een bewerking van ‘Stille nacht’. Voor de samenzang is gekozen uit een rijke schat aan bekende kerstliederen uit het nieuwe liedboek.

  

 

KERSTVESPER 2015

IN DE ST. MARTINUS A/D SINGEL IN SNEEK

 

Op de middag van eerste kerstdag (25 december) om vier uur zingt de Sneker Cantorij in de St. Martinus van Sneek een Kerstvesper in de stijl van ‘A Festival of Lessons and Carols’, zoals dat ieder jaar rond kerst in de Engelse kathedralen plaatsvindt. Koor en aanwezigen zingen oude en nieuwe kerstmuziek rond de lezingen van het kerstevangelie door de pastoors van Ulden en van der Weide.


Naast de hoogmis kenden de kloosters vanouds gebedssamenkomsten (getijden), die het etmaal rond om de drie uur werden gehouden. Aan het eind van de middag was dat het avondgebed, de vesper. Een term, die door protestantse kerken vaak wordt gebruikt om de avonddienst aan te duiden. In de zogenaamde getijden speelde niet alleen het gesproken woord, maar vooral ook de muziek een belangrijke rol. Ook voor deze kerstvesper geldt, dat afwisselend door koor en aanwezigen zingend wordt gereageerd op het gelezen bijbelgedeelte.


Deze 33e kerstvesper is de laatste gelegenheid, waarin de Sneker Cantorij zingt o.l.v. dirigent Bob Pruiksma, die op 1 januari afscheid neemt van het koor. Mede daarom is gekozen voor een koorwerken, die ook eerder al hebben geklonken tijdens een kerstvesper. Met aan het orgel Frits Haaze worden naast de in- en uittocht o.a. bekende en minder bekende Engelse Christmas Carols, zoals ‘Shepherd’s Pipe Carol’ en ‘There is a flower’ van John Rutter gezongen. Eén van de zogenaamde cantica (rechtstreeks aan de Bijbel ontleende liederen zoals de lofzang van Maria of de lofzang van Simeon) was vanouds een vast onderdeel van de vesper. Deze middag zingt de Cantorij het Magnificat (de lofzang van Maria) getoonzet door Charles Villiers Stanford. Pastoor van der Weide is solist in ‘Die Könige’ van Peter Cornelius. De uit Deens ouders geboren Amerikaanse componist Morten Lauridsen schreef  muziek bij de oud-liturgische tekst ‘O magnum mysterium’. Frits Haaze arrangeerde het bekende ‘Long time ago in Bethlehem’ en Bob Pruiksma tekende voor een toonzetting van de zegen. Voor de samenzang is gekozen uit een rijke schat aan bekende kerstliederen.

De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte.

 
 
40 jaar Sneker Cantorij

Jubileumconcert van 11 oktober '15

Muzikale reis door de jaren heen

 

Op zondag 11 oktober om 16.00 uur vierde de Sneker Cantorij het 40-jarig bestaan met een jubileumconcert in de St. Martinus aan de Singel in Sneek onder het motto: een muzikale reis door de jaren heen. O.l.v. dirigent Bob Pruiksma en met aan het orgel vaste begeleider Frits Haaze werd een gevariëerd programma uitgevoerd van werken, die verbonden zijn met activiteiten, waarmee het koor zich ook graag bezighield: het organiseren van bijzondere projecten en het maken van concertreizen naar het buitenland. Zo zijn de door de Tsjechische componist Jiri Ropek en de Fin Tauno Marttinen speciaal voor het koor geschreven werken op teksten van Harmen Wind en Tiny Mulder uitgevoerd. Daarnaast stonden composities op het programma van o.a. Lauridsen, Mendelssohn, Stanford en Kodály. Voor en tijdens het concert werden beelden uit de koorgeschiedenis worden getoond.

 

  

In oktober 1975 zong een combinatie van mannen van de Leeuwarder Kleine Cantorij (een koor van jongens en mannen) en meisjes uit het meisjeskoor van het Sneker Bogerman College een concert in de kerk van Bozum. Beide koren stonden onder leiding van dirigent Bob Pruiksma. Het zingen met de dames beviel de heren goed. Men besloot daarmee door te gaan en niet meer met de jongens: de Sneker Cantorij was geboren.

 

Al vanaf het begin waren de leden van het nieuwe koor geïnteresseerd in het organiseren van uitwisselingen met buitenlandse groepen. Veel koren hebben op uitnodiging van de Cantorij geconcerteerd in Sneek. In 1978 vertrok men naar de Verenigde Staten, waar met veel succes werd deelgenomen aan het Festival voor barokmuziek in Wisconsin. In de er op volgende jaren reisde het koor naar Denemarken (3x), Hongarije (5x), Duitsland (3x), Tsjechië (3x), Polen (2x), Engeland en Finland. Reizen, waarbij Nederlands repertoire tot ver over onze grenzen werd uitgevoerd en de Cantorij vaak terugkwam met bijzonder repertoire uit het bezochte land, soms door componisten zelf aan het koor opgedragen.

 

Het repertoire bestond in al die jaren voornamelijk uit religieuze muziek van Renaissance tot heden. Maar ook heel ander repertoire in een geheel andere zetting werd niet geschuwd. In mei 1976 trad men in de Leeuwarder Harmonie op als musicalkoor t.g.v. het Great Frysk Kongres, in januari 1980 als zanggroep in Fedde Schurer’s Simson in een productie van Tryater. Tryater produceerde ook Abe in het stadion van Heerenveen. Jarenlang was het koor één van de kerngroepen van de Sneker Nieuwjaarsshow Ahoy.

 

De Sneker Cantorij was in samenwerking met Omrop Fryslân en de kerk van Bozum mede-initiatiefnemer van het project ‘Kryst yn Boazum’, waarbij elk jaar een tiental nieuwe op uitnodiging van de Cantorij geschreven composities voor kerst werden uitgevoerd. De opnames vormden het kerstprogramma van de Omrop. Ter gelegenheid van een eerder jubileum gaf het koor een compositieopdracht aan tekstdichter Jan Dotinga en componist Wim van Ligtenberg. De aldus ontstane ‘Lieten foar libbenen’ vormden jarenlang een belangrijk bestanddeel van het koorrepertoire. Zes Friese dichters schreven een gedicht reflecterend op één van de teksten van het ordinarium. Drie Friese en drie buitenlandse componisten voorzagen deze teksten van muziek in het kader van het project ´Sûnder Mis´. Uitsluitend Friese dichters en componisten werden uitgenodigd deel te nemen aan het St. Nicolaasproject, waarbij nieuwe composities ontstonden rond zes verschillende facetten van het verschijnsel Sinterklaas.

 

Het concert in de Grote Kerk van Leeuwarden t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Fryske Akademy, het optreden in de Nieuwe Kerk van Amsterdam t.g.v. het vertrek van dr. Jelle Zijlstra als voorzitter van het comité Nieuwe Kerk, het heruitvoeren van de Missa Solemnis van Hendrik Andriessen in het kader van het Andriessenjaar, het uitvoeren van Finse muziek in samenwerking met de echtgenote van de Finse ambassadeur vormen evenals de vele spontane optredens in bijvoorbeeld de domkerken van Keulen, Wenen,Passau en York, op de Karlsburg in Praag en bij een spoorwegoverweg in Tsjechië toen de trein maar niet wilde komen, slechts enkele van de vele hoogtepunten uit het bestaan van de Sneker Cantorij.

 
Concerten
 
In 2013 bestond het programma van ons voorjaarsconcert (op 17 maart in de St. Martinus) Muziek uit Engelse Kathedralen. Naast de vaste begeleider van het koor, Frits Haaze, verleende trompettist Johan Cnossen zijn medewerking aan dit concert.
 
Vanaf het begin werd de anglicaanse koormuziek gekenmerkt door een melodieuze stijl. Daarbij geeft de muziek vaak treffend de inhoud van de tekst weer met een prachtige samenklank tussen de verschillende stemmen. De werken van o.a. Henry Purcell (1659-1695), Samuel S. Wesley (1810-1876), Charles V. Stanford (1852-1924), en Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958) laten zien dat de Engelse Stijl door de tijd heen prachtige koormuziek heeft opgeleverd. Naast deze muziek brengt de Cantorij ook een aantal koorwerken van de hedendaagse componist James Whitbourn. Van zijn oeuvre in traditioneel Engelse stijl worden o.a. gezongen: ´Eternal rest´, gecomponeerd bij het sterven van de Queen Mother, het van slagwerk voorziene gebed van bisschop Desmond Tutu en ´This is my commandment´ bij de dodenherdenkingen rond de Londense Cenotaaf.
 
Medewerking aan projecten
 
Op 31 maart 2012 werd meegewerkt aan de openingsbijeenkomst van het projekt ‘Friese Staties’ in de Grote Kerk van Leeuwarden. Ook in 2013 en 2014 werd de Cantorij gevraagd om mee te werken aan een bijeenkomst van dit projekt, resp. in Aldeboarn op 24 februari, in Joure op 4 oktober en in Drachten op 21 december. Op 25 mei 2013 werkte de Cantorij mee aan de landelijke Liedboekdag in Monnickendam, ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe Liedboek voor de Kerken. Bijzonder hierbij was dat de Cantorij in het Fries vertaalde liederen zong.  In maart 2014 zongen we in de Mis van de St.Martinus in Sneek, waarvan een t.v.-opname werd gemaakt. Op 20 september 2014 trad de Cantorij op voor de bewoners van Lindestede in Wolvega. De Cantorij heeft verder een stimulerende rol gespeeld in de zangmiddag van het YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetjinst) op 5 oktober 2014 in de kerk van Boazum.
 
 
 
Kerstvespers
 
 
 
Al dertig jaar verzorgt de Sneker Cantorij op Eerste Kerstdag een Kerstvesper in de St. Martinuskerk in Sneek. De laatste paar jaren wordt deze Vesper ook gezongen in plaatsen in de omgeving (Kubaard, Bozum).
 
Na reeds eerder bij kerstvieringen elders betrokken te zijn geweest, besloten de leden van de Sneker Cantorij om op de Eerste Kerstdag van het jaar 1983 een complete Kerstvesper te gaan verzorgen in de St. Martinus van Sneek. Bij één keer bleef het niet: in 2013 vond het voor de 30ste keer plaats.
 
Niet alleen voor de leden van het koor, maar ook voor vele katholieken en niet-katholieken uit Sneek en wijde omgeving is de Kerstvesper in de van een fraaie kerststal voorziene sfeervolle St. Martinus uitgegroeid tot een bijzonder waardevol en nauwelijks te missen onderdeel van de viering van Kerstmis.
 
CD-opnames
 
  
 
Behalve de twee hierboven afgebeelde cd’s is er in januari 2011 een CD-opname gemaakt van het Scandinavisch programma in de Grote Kerk in Leeuwarden.
 
Concertreizen
 
Van 18-22 oktober 2013 werd een bezoek gebracht aan ‘oude bekenden’ in Penzlin in Duitsland. We gaven in verschillende plaatsen concerten met werken van Engelse en Amerikaanse componisten en zongen in een kerkdienst.